Skip to main content
 
Play video
Pause video
Mute video
Replay video

ⵎⴰⵢⵎⵎⵉ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⵟⵟⴰⵜ ?

ⵜⴰⵕⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ - ⵙⵟⵟⴰⵜ ⵖⴰⵔⵙ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵏⵜ, ⵜⵍⴷⴷⵉ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴰⵎ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵄⴰⵡⴷ ⵜⴻⵜⵜⵉⵛⵛ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵣⴰ, ⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵖⴰⵔⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵡⵏⴹⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵕⵚⴰⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ. 
 

mosquée_hassan2

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵖ 

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵔⵙ ⴷⴳ 2002, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⵟⵟⴰⵜ ⵉⵔⴰⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⵉⵙⵙⵀⵡⴰⵏⵏ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ. 

ⴷⴳ 2019, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵄⵔⵏ ⵖⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵔⵅⵅⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵇⵇⴰⵄ ⴷ ⵜⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ. 

ⵉⴷⵡⵍ ⵉⵜⵜⴰⴽⵎ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷⴷⴰⵕ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙⵟⵟⴰⵜ, ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵜⴰⵢⵓⴳⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜⵉⵏ :  

 

  • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵇⵇⴰⵄ ⴷ ⵜⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ, ⴷⴳ ⵇⵇⴰⵄ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵣⵓ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵉⵀⵡⵏⵏ ; 

  • ⴰⵄⵔⴰⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

     

siègeCRI
intérieur_crics
 

 

cri

ⴰⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ

ⴰⵣⵔⴼ 47-18 ⵉⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ

2019, ⵉⴳⴰ ⵣⵣⴰⴳⵙⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⴹⴰⵕⵉⵏ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ.
ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ. 
ⴰⵙⴳⴳⴷ ⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵏ ⴷⴳ : 

ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴽⵙⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⴷ ⵓⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ; 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ.